ГАЛ ТОГОО 

”09:00″ ”Өглөөний цай” 

”Бага үдийн цай” ”13:00 

”Өдрийн хоол” ”17:00″ 

”Их үдийн цай” ”19:00″ 

”Оройн хоол” ”21:00″ 

”Сүү, тараг”